Prosjektet Vekstskifte Trøndelag har som resultatmål å oppnå økt avlingsnivå i konvensjonell produksjon og øke den økologiske produksjonen gjennom fokus på de positive effektene med vekstskifte som arbeidsform.

I Trøndelag har vi ambisjoner om vekst i matproduksjonen. I perioden 2013-2016 økte produksjonen målt i kalorier med 1 prosent. Hvis vi skal nå målet om 1,5 prosent vekst årlig, må all kunnskap om god plantedyrking tas i bruk. Storparten av både gras og kornarealet i Trøndelag drives ensidig, med samme vekst over mange år. Positive effekter med vekstskifte tas ikke ut. Årsakene til dette ligger ofte i eiendomsforhold, tradisjon og at det det er enklest å drive de arealene en kjenner. I prosjektet Vekstskifte Trøndelag, skal det finnes fram til samarbeidsformer og avtaler, som bidrar til at jordbytte blir attraktivt for alle parter. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid mellom gårdbrukere, rådgivinga og varemottakere. Økt vekstskifte vil også legge til rette for økt økologisk produksjon, hvor det er markedsrom og muligheter for økt verdiskaping.