Samarbeidet over fylkesgrensene har hatt stor betydning for utvikling av landbruket i Trøndelag.

Tenkeloft Trøndersk landbruk; et nettverk og en møtearena for diskusjon og refleksjon for videreutvikling av landbruket, har bidratt til felles forståelse i det regionale partnerskapet i begge fylkene, og denne arenaen har blitt viktig for å utvikle felles strategier. Det er blant annet utarbeidet en felles landbruksmelding for Trøndelag, som er vedtatt i fylkestingene. Samarbeidet har videre løftet fram viktige felles prosjekter og satsinger; Grønn Forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft Trøndersk landbruk, to konkrete fellessatsinger som har hatt stor betydning i regionen og samtidig vært nasjonale spydspisser.

Modell innovasjonsspissing

 

Innovasjonsprogram

Det har i lengre tid vært jobbet for å få til et innovasjonsprogram for trøndersk landbruk. Arbeidet ble konkretisert gjennom utarbeidelsen av et forslag til programplan L21T – mars 2014 (datert mars 2014) i regi av VRI Trøndelag, med finansiering fra fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag. Forprosjektet bygget videre på et initiativ fra de trønderske landbruksdirektørene og SINTEF, med et betydelig forarbeid gjennomført av en rekke regionale landbruksaktører.

Politiske føringer

Landbruk21Trøndelag er bygd på regionale og nasjonale politiske føringer. Programmet er en innovasjonsspissing av den nasjonale meldingen om landbruks- og matpolitikken (2011), samt Trøndelags landbruksmelding (2010) og dens tilhørende handlingsplan (2012). Programmet følger opp et politisk fokus på innovasjon og nyskaping. Den er utarbeidet i henhold til den vedtatte strategien for forskning og utvikling (FoU) i Trøndelag (2011) og følger spesielt opp ambisjonen om å utvikle Trøndelag som et levende laboratorium.

Tilstedeværelse

Landbruk21Trøndelag har hatt fokus på samspillet mellom næring, kunnskapsmiljø og offentlig støttesystem. En viktig faktor for dette samarbeidet er tilstedeværelsen av et stort antall regionale og nasjonale kompetansemiljøer i regionen. Trøndelag representerer i tillegg omfattende biologiske ressurser og kjennetegnes av et bredt landbruk med stor produksjonsvolum og viktig verdiskaping i nasjonal målestokk. Dette har bidratt til en aktiv deltakelse fra nasjonale og internasjonale kompetansemiljø og næringsaktører lokalisert også utenfor Trøndelag. I sum utgjør disse forholdene og denne historien et viktig fundament for etableringen og gjennomføringen av et innovasjonsprogram med et regionalt utgangspunkt og nasjonal relevans.