Landbruk21 – «Dyrker fruktbare framtidsnæringer»

L21T er et regionalt innovasjonsprogram for landbruket med nasjonal relevans.

L21T har som hovedoppdrag å:
 • mobilisere det kreative og kompetente landbruket til nytenking og samarbeid på tvers av ulike verdikjeder,
 • skape synergi mellom blå og grønn sektor (dvs. jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri),
 • involvere tradisjonelle og utradisjonelle næringsaktører
 • løfte ideer fra næring over til FoU gjennom prosjektet «Grønn Forskning»
L21T skal:
 • dyrke og videreutvikle nye lønnsomme forretningsideer og innovasjoner i det trønderske landbruket.
 • Bygge videre på det etablerte samarbeidet og tidligere fellessatsinger og bidra til å videreutvikle verdikjeder i Trøndelags landbruk og skape synergi med andre sektorer i regionen.
 • Identifisere strategiske satsingsområder og dyrke forretningsideer innenfor disse.
 • utvikle forretningskonsepter for formidling av forskningsbasert kunnskap i landbruket gjennom prosjektet «Grønn Forskning»
Visjon

Landbruk21 har som visjon å være en anerkjent forretnings- og nettverksbygger for norsk landbruk på regionale, nasjonale og internasjonale innovasjonsarenaer.

Grunnpilarer

Samarbeid – Strategi – Handling – Forretning

Arbeidsmetodikk

Innenfor det som er utpekt som strategiske innsatsområder samler vi aktører fra verdikjedene, forskning og forvaltning til strategi- og idéseminarer. Seminarene følges opp og ideene fra strategiseminarene bearbeides videre gjennom innovasjonsverksted der man ser på muligheten for å gå videre i et forprosjekt/mulighetsstudie for å vurdere realiseringen av ideene. Neste trinn vil være å opprette et hovedprosjekt for operasjonalisering av ideen. Først når ideen er satt ut i livet vurderes om ideen førte til innovasjon i landbruket. Landbruk21 følger opp innovasjonsprosessen og samarbeider tett med eksisterende forretningsutviklere, offentlig forvaltning, næring og FoU. Denne arbeidsmetodikken er visualisert i figuren under.

Modell av arbeidsmetodikk l21

Satsingsområder
 • Økt verdiskaping
 • Økt produksjon
 • Industriell biomasseforedling
 • Landbruk og folkehelse
 • Klima/miljø