Denne kronikken ble først publisert på Adresseavisen (adressa.no 25.10.2016)

Dyrker fruktbar framtidsnæring i Trøndelag.

Landbruket, fylkeskommunene og fylkesmennene går sammen om innovasjonsprosjektet Landbruk21 Trøndelag (L21T) for å utvikle ny næring fra de grønne ressursene.

I møte på tvers av fag, mellom jord, hav og skog vil vi finne nye, lønnsomme verdikjeder.

Dette er ei unik og kraftig felles satsing på å foredle de fornybare grønne ressursene til nye produkt og fornying av tradisjonelle produkt.

Jordbruket trenger nye måter å arbeide på, ny teknologi og ny fagkunnskap. I Trøndelag og i Norge kan vi gå først og vise vei og utnytte de sterke fagmiljøene våre til å finne teknologi tilpassa våre egne vekstforhold.

Det er store muligheter til å utnytte naturressursene på en langt bedre måte enn vi gjør i dag. Å produsere mat på en mer klima- og miljøvennlig måte, handler ikke om å bruke gårsdagens arbeidsmåter og teknologi i en nostalgisk drøm om at alt var bedre og mer naturlig før. Løsningen er derimot mer og bedre kunnskap, nye arbeidsmåter, bedre ressursutnytting og ny økt bruk av teknologi.

Skognæringa i Trøndelag har som den eneste regionen i landet ei komplett verdikjede for skog i tradisjonell utnytting av skogressursene. Dette er verdifullt for mulighetene til å finne nye måter å utnytte skogen på, skape nye verdikjeder og næringer fra en enorm grønn og fornybar ressurs.

Regionen har landets sterkeste næringskonsentrasjonen i blå sektor med lange tradisjoner og dokumentert evne til innovasjonsarbeid.

Mulighetene til å utnytte havressursene på nye måter er enorme. Sjømatnæringa er ei ung næring med faglige utfordringer knytta til sykdom og miljø. Næringa er og i stor grad råvarebasert og har muligheter til nyutvikling på produktsida.

God lønnsomhet i fiskeoppdrett og andre sjøbasert produksjon gir et godt grunnlag for å utvikle ny kunnskap og nye næringsveier der vi kan høste av ressurser vi i dag ikke utnytter.

Grønn sektor vil hente erfaring og kunnskap fra blå sektor for å utvikle innovasjoner og nye forretningsområder.

Klimaendringene og miljøødeleggelser verden over endrer kravene til de produktene vi skal leve av og selge. McDonalds i USA slutter å kjøpe kylling som er foret med antibiotika, Minnesota setter strenge krav til bruken av sprøytemidler for å beskytte biene og hollandske matkjeder inngår avtale med Greenpeace om å redusere bruken av sprøytemidler for poteter og grønnsaker.

Dette skjer ikke fordi politikere og de store økonomiske selskapene vil redde naturen, men fordi forbrukerne endrer innkjøpene sine. Disse endringene hos forbrukerne ser vi også i Norge. Interessen for sunn og trygg mat er stor. Det gir en egen opplevelse å gå i butikken å handle mat du vet hvor kommer fra, at dyrevelferden er god og at miljøet tas vare på. Forbrukerne slutter å kjøpe mat de vet ødelegger naturen.

Fotosyntesen er grunnlaget for alt liv på land og i havet og for matproduksjonen i all framtid. Den evigvarende fotosyntesen skaper uendelig mange muligheter for produktutvikling fra grønne og blå ressurser.

I det den fossile tidsalderen er på hell, er denne fornybare ressursen på mange måter ny og uutnyttet. Alt det vi kan utvinne fra det fossile, kan vi lage av fornybare grønne og blå ressurser.

I tillegg vil ny kunnskap, teknologiutvikling og andre arbeidsmåter skape nye produkt og næringsveier.

Med dette som grunnlag er prosjektet L21T etablert. I L21T jobber vi sammen med de tunge kunnskapsmiljøene i Trøndelag som NTNU, Sintef, Senter for Bygdeforskning, Nord Universitet og naturligvis de nasjonale fagmiljøene som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Vi har en god dialog med Landbruks- og matdepartementet. Vår ambisjon er å legge til rette for at blå og grønn sektor skal kunne møtes i et utviklings og innovasjonsarbeid, der vi lærer av hverandre. Sammen med kunnskapsmiljøene regionalt og nasjonalt, skal vi skape nye næringer basert på de fornybare naturressursene vi har i Trøndelag.

I Trøndelag har vi lenge greid å ta store løft sammen. Landbruksnæringa, kunnskapsmiljøene og det offentlige arbeider mot felles mål. På denne måten blir vi sterke og kan sette inn store ressurser for å nå de målene.

Dette er et unikt samarbeid i nasjonal sammenheng, og det har gitt resultat i lang tid.

Nå har vi satt oss ambisiøse mål gjennom arbeidet i L21T. Dette prosjektet skal fremme synergien mellom jord-, skog-, havbruk og fiskerisektor. Vi skal dyrke og videreutvikle nye lønnsomme forretningsideer og innovasjon i Trøndelag.

Ved å koble ulike næringer for å utvikle nye ideer og arbeidsmetoder, skal vi identifisere strategiske satsingsområder og dyrke forretningsideer.

På denne måten skal vi få nye produkt, ny teknologi og nye arbeidsmåter tilpassa forbrukernes krav om klimavennlig produksjon.

Spennende arbeidsplasser knytta til naturressursene er ingen ny tanke, men nå er mulighetene større enn på lenge for den som vil.

I Trøndelag skal vi dyrke fram de nye næringsveiene.